Ontvang onze nieuwsbrief:

Verslag 1e Rondetafel Studie Renovatie- en Transfomatietefchnologie

Casestudie Verrijn Stuarthuis Rijswijk

25 oktober 2005: Een belangrijk onderdeel van de kennispositiestudie is het bepalen van de behoefte die in de markt aanwezig is op het gebied van renoveren, transformeren en hergebruik van gebouwen.


Verslag 1e Rondetafel Studie Renovatie- en Transfomatietechnologie


Het belang wordt primair ingegeven door de enorme markt die het onderwerp beslaat. Van woningen die zijn gebouwd in de periode tussen 1945 en circa 1970 komt het merendeel in aanmerking voor enige vorm van renovatie. Voor Booosting-leden is het derhalve cruciaal om te focussen op de technologieën die daadwerkelijk innovatief zijn, kansrijk en passen bij de marktvraag.

Dit onderzoek is medio augustus 2005 gestart in de vorm van gesprekken met circa 35 personen die zich richten op het thema renovatietechnologie. Zij vertegenwoordigen projectontwikkelaars; aannemers; toeleveranciers; woningcorporaties; architecten; adviesbureaus en onderzoekbureaus.

Uit gesprekken blijkt dat belemmeringen om renovatietechnologieën in te zetten zich in het gehele renovatieproces c.q. de keten kunnen bevinden. Door de gekozen onderzoeksopzet, wil het kernteam snel focussen op kansrijke ‘technologische kruispunten’ tussen het proces en de onderkende gebouwtypen. Kansrijk zijn ‘kruispunten’ met een grote vraag vanuit de markt, met grote technologische vraagstukken of met een grote commerciële potentie.

De doelgroep van Booosting herkent zich doorgaans het best in gerealiseerde bouwprojecten, zogenaamde referentieprojecten, en nog te realiseren projecten, zogenaamde toetsplannen. Deze twee praktijkvormen zullen dienen als casuïstiek om de ‘kansrijke kruispunten’ in het tweede deel van het project te verdiepen. De verwachting is dat bepaalde technologieën in vaste combinaties bij bepaalde gebouwtypen worden ingezet.

Inventarisatie renovatietechnologiën
Veel technologieën die onder de noemer renovatietechnologie worden gerangschikt, blijken bij nadere beschouwing technieken voor onderhoud, vervanging of verfraaiing. Ook op de Renovatiebeurs 2005 blijken leveranciers van bouwmaterialen en –onderdelen ruim vertegenwoordigd. Er is daarbij vooral sprake van vernieuwingen op het gebied van materiaalgebruik en – toepassing. In het project is aandacht besteed aan de definitie van renoveren. De probleemstelling van het project concentreert zich op de Nederlandse woningvoorraad die kwantitatief en kwalitatief niet in evenwicht is. Door deze probleemstelling expliciet in het project mee te nemen, blijft een kleinere groep van technologieën over. Hiermee wordt ook beter aangesloten bij de identiteit van de Booosting-leden: koplopers in bouwinnovatie. Aangegeven wordt in gesprekken dat het belangrijk is een onderscheid te maken tussen het verlengen van de technische en de functionele levensduur. De technische levensduur richt zicht op de kwalitatieve aspecten. De functionele levensduur richt zich op kwantitatieve aspecten. Op dit moment is nog niet bekend of het accent op technische levensduur ligt en daarmee technologisch gedreven. Of op de functionele levensduur en waarmee ook sociaal-maatschappelijke aspecten gaan meespelen.

In het verdere onderzoek worden gebouwtypen afgezet tegen het bouwproces met daarbij de inzet van referentie- en toetsplannen. Dit zal worden gebruikt om met name de toegepaste technologieën en gewenste technologieën in kaart te brengen.

De focus neigt naar drie gebouwtypen met de daarbij behorende problemen en knelpunten:
> naoorlogse portiekwoningen
> galerijflats
> monofunctionele gebouwen

 

Introductie door Maria den Boon - Aldus Bouwinnovatie


 

Slimmer Slopen:

 

 

Kennispositiestudie Renovatie- en transformatietechnologie

Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl