Ontvang onze nieuwsbrief:

Booosting 20 jaar vooruit! Van Drivers naar Doen

Deze visie is ook verschenen in Booositng Boook, nav het jubileum Booosting 20 jaar vooruit!
Atto Harsta Thema voor 2009 : More Nature INside

10 oktober 2008: Op naar Architectuur 2.0. Nog een visie van voorzitter Atto Harsta.


Van Drivers naar Doen. Op naar Architectuur 2.0

Wat zijn de drivers van morgen die het noodzakelijk maken om vandaag te gaan vernieuwen? Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Wat we wel weten is dat die drivers zeer divers zijn en vanuit verschillende kanten op ons af komen. Dat ze elkaar steeds sneller opvolgen, vaker transsectoraal en wereldwijd zijn en van ons vragen dat wij daar snel en effectief op reageren. We zien ook dat de drivers voor Booosting veranderen van technologisch en industrieel naar meer sociaal, maatschappelijk en ecologisch van aard.

We staan aan de vooravond van een aantal zeer complexe transities die nú opgelost moeten worden om de wereld van morgen duurzaam en leefbaar te houden. Wij zullen met vernieuwende technieken, materialen en processen cruciale problemen op het gebied van energie, afval, water en voedsel moeten oplossen. Van fossiele energievoorzieningen naar duurzame brandstoffen. Van synthetische producten naar bio-based producten. Van gericht op vooral nieuwbouw naar een verandering van de totale voorraad. Allen die wonen, werken of verblijven in een gebouw moeten zich bewuster worden van het gebruik. Dit is cruciaal omdat de gebruiker uiteindelijk bepaalt of een duurzaam gebouw ook werkelijk duurzaam is tijdens het gebruik. Wij moeten de gebruiker serieus nemen en betrekken bij de realisatie van gebouwen.

BOOOSTING 2.0
Booosting zal ook haar rol en betekenis continue moeten afstemmen op datgene wat de bouw en de samenleving nodig hebben. Het twintigjarig bestaan van Booosting was een mooi punt om Booosting 2.0 in te luiden; een update van de werkwijzen van Booosting uit de periode 1988 - 2008. De goede dingen blijven en worden versterkt, bugs worden verwijderd en overbodige zaken gestaakt. Booosting blijft hét Platform voor Koplopers in Bouwinnovatie. Het accent van Booosting 2.0 blijft liggen op het versnellen van het proces van vernieuwing, zodat dat kan bijdagen aan een betere gebouwde omgeving.

1. Inspireren, Informeren en Innoveren
Booosting 2.0 zal het (proces van) signaleren van drivers op allerlei wijzen communiceren. Wij gaan dat doen door onze aangeslotenen nog meer en beter te inspireren en informeren. Door er bewuster mee om te gaan en er de voorhoede meer en breder over te berichten. Wij willen aanzetten tot het Doen realiseren om samen nóg meer te kunnen innoveren. Juist als innovator moet je al die signalen (drivers) kunnen oppakken, verwerken en tot vernieuwing weten te brengen. Booosting helpt daarbij door te inspireren en informeren en de juiste mensen bijeen te brengen die open staan om met elkaar te innoveren.

2. Verjonging
Verjonging is cruciaal om te overleven. Met het vernieuwde en verjongde bestuur hebben wij al een flinke stap gemaakt. Wij zullen daarnaast nog meer jonge ontwerpers, architecten, toeleveranciers en opdrachtgevers aan ons moeten binden. Dat is cruciaal voor het dynamische karakter van Booosting. Koploper ben je mijn inziens niet voor eeuwig; dat is naast een attitude ook een fase binnen een bedrijf en mens.

Booosting 2.0 moet die scherpte, de fijngevoeligheid, het signalerings- en acceptatievermogen van trends en ontwikkelingen houden en de aansluiting met de jongste generaties innovatoren herstellen. De toevoeging van een student aan het bestuur is daar reeds een goed voorbeeld van. De relaties met de drie TU’s en ook de andere universiteiten en hogescholen is eveneens een punt van continue aandacht.

3. Open en samen innoveren
U vraagt zich wellicht af of Booosting zelf gaat bouwen, producten ontwikkelen en op de markt brengen? Het antwoord is nee. De rol van Booosting is en blijft die van stimuleren, interesseren, informeren, kennisdelen en vooral gelijkgestemde, op vernieuwing gerichte mensen bij elkaar brengen.
Het open innoveren met gelijkgestemde enthousiaste maar vooral geïnspireerde mensen kan een versnelling in de bouw tot stand brengen. Dat vereist wel een open houding om nog meer samen te werken en nog intensiever kennis, ideeën en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Niet beschermd of afgeschermd, maar open en samen, dat is op en top Booosting.

4. Minder praten + Meer doen
Booosting onderscheidt zich van veel ‘pratende innovatieclubs’. Het kritische en opbouwende Booostinggeluid moet meer over de bouwbühne. Dat kan alleen als alle Booostingaangeslotenen daar actief aan meewerken. De geschiedenis heeft ons geleerd dat juist de eerste nieuwe toepassingen zeer cruciaal zijn om veranderingen daadwerkelijk te laten slagen. Daarvoor heb je koplopers nodig die dat proces van snelle adoptie begrijpen en daar ook voordeel uit weten te halen.
Laat weten dat u erbij hoort en wat u aan het Doen bent om die verandering in de bouw te realiseren. De bouw heeft die BOOOST hard nodig!

ARCHITECTUUR 2.0
Booosting 2.0 kan een bijdrage leveren aan een gebouwde omgeving die beter aansluit bij hedendaagse en toekomstige maatschappelijke behoeften. Een omgeving die over de gehele linie een hogere ruimtelijke, technologische, ecologische en esthetische kwaliteit heeft: Architectuur 2.0.
We moeten gebouwen realiseren waarin licht, lucht, ruimte en klimaat integraal en op een vernieuwende manier zijn georganiseerd. Gebouwen waarin techniek en esthetiek ondergeschikt zijn aan het functioneren van het gebouw zelf en het welzijn van de gebruikers. Architectuur die van binnenuit is ontworpen.

Architectuur 2.0 kan tot stand komen via een integrale benadering van opgave, ontwerp, ontwikkelingen en gebruik. Dit vereist van architecten dat zij het volledige proces beheersen en kunnen managen. Dit type architect weet zich te omringen door specialisten op allerlei vakgebieden. Hij/zij is in staat om uit alle kennisinput één integraal ontwerp te maken. Het Booostingnetwerk kent veel contactpersonen die deze kennis bezitten, die integraal kunnen denken en integraal kunnen/willen ontwerpen. Wij kunnen mét u, nú, een zeer wezenlijke slag maken van Drivers naar Doen en van Doen naar Architectuur 2.0.

THEMA 2009: More Nature Inside
Een thema geeft een focus op alle activiteiten die Booosting in dat jaar initieert. Een specifiek thema wordt gekozen omdat wij denken dat er vanuit die invalshoek en op dat moment cruciale veranderingen zullen (moeten) plaatsvinden. Eerder kozen wij als thema Renovatie- en Transformatietechnologie en Energieneutraal Bouwen.

Het Booostingthema van 2009 is More Nature Inside.
We ontdekken in steeds meer vakgebieden en in ons dagelijks leven dat de natuur ons veel meer kan bieden dan wij de afgelopen jaren hebben ingezien, geloofden en gebruikten. De intelligentie van 20 miljoen jaar evolutie kan en zal onze omgeving, onze gebouwen en gebouwde omgeving verbeteren.

We zullen meer in balans met die natuur moeten komen. Meer natuurlijk ventileren, verlichten, koelen en verwarmen. Of door bijvoorbeeld meer CO2neutraal te bouwen en zonder gebruik van eindige bronnen. Bouwen met zoveel mogelijk natuurlijke materialen zonder schadelijke emissies, 100% Cradle to Cradle. Anderzijds is het voor de onbewust van de natuur afgedwaalde mens van belang om een authentiek gevoel van welbevinden opnieuw te beleven.

Kortom, de Booosting bijeenkomsten zullen dit jaar steeds verwijzen naar:
- architectuur die de slimheid van de natuur benut, incl. 20 miljoen jaar evolutie
- architectuur die integraal is benaderd en van binnenuit is ontworpen.
- architectuur waarbij de mens weer centraal staat
- architectuur met een ziel

VAN DRIVERS NAAR DOEN
Booosting gaat door met het signaleren van de drivers van de wereld van morgen: ontwikkelingen, technieken en materialen die een verschil gaan uitmaken. Het bediscussiëren van vernieuwing tijdens de verschillende activiteiten draagt bij aan het uitbreiden van het kennis- en kennissenniveau, nodig om innovatiekoploper te kunnen blijven.

Booosting is en blijft een uniek doorgeefluik voor nieuwe kennis en inzichten aan alle partijen die er ontvankelijk voor zijn en het ook werkelijk implementeren/realiseren.
Samen met andere Koplopers in bouwinnovatie die durven geloven in nieuwe producten en nieuwe vormen van architectuur gaan wij het nieuwe jaar in. Om samen een vernieuwende, toekomstgerichte Architectuur 2.0 te realiseren. Dat is en blijft Booosting.

 

Atto Harsta

 

Programma Booosting 20 jaar vooruit!

Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl