Ontvang onze nieuwsbrief:

100 jaar Nieuwe Haagse School, vijf KIVI lezingen en excursies

Woonhotel parkflat Marlot, architect Co Brandes (bron: nieuwehaagseschool.nl)
 Cover boek 100 jaar Nieuwe Haagse School - auteur Marcel Teunissen

03 september 2018: KIVI Bouw organiseert een vijftal lezingen en excursies over verschillende thema's van de Nieuwe Haagse School. Deze reeks staat onder leiding van de auteur van het gelijknamige boek, Marcel Teunissen.


100 jaar Nieuwe Haagse School, vijf KIVI lezingen en excursies


Het is 100 jaar geleden dat de architectuur van de Nieuwe Haagse School zich manifesteerde. Dit leidde tot een grote reeks iconische gebouwen en monumentale stadsbeelden van hoge kwaliteit. Dit is voor nai010 uitgevers reden genoeg om er, samen met de Manifestatie 100 jaar Nieuwe Haagse School, een boek over te maken. Auteur Marcel Teunissen kijkt naar het verleden en de toekomst van de geliefde architectuurstijl Nieuwe Haagse School. Hij doet dit aan de hand van thema’s als stedelijke ontwikkeling, schaalvergroting in de architectuur, bijzondere woonvormen en verduurzaming van het erfgoed. De strakke lijnen en geometrische volumes van de Nieuwe Haagse School vormen, meer dan bijvoorbeeld de Amsterdamse School, de aanzet tot de vorming van de moderne architectuur. Elementen uit de architectuur van De Stijl (met de Papaverhof), Frank Lloyd Wright en H.P. Berlage kwamen in de stroming tot een synthese. De innovatieve woonhotels en de manier waarop de gemeente zorgde voor een harmonieus samenhangend stadsbeeld, zijn zeer inspirerend voor de ontwikkeling van de stad van nu.

 

programma
15:00 lezing Marcel Teunissen - auteur gelijknamig boek
16:00 excursie (5 juli: wandelen, overig: m/d touringcar)

17:30 verwachte eindtijd

 

dag donderdag 

plek KIVI, Prinsessegracht 23, Den Haag
entree €10 per persoon per excursie
organisatie KIVI Bouw


overzicht

do 5 juli Woonhotels
do 26 juli Marlot
do 9 augustus Bloemen- en Vruchtenbuurt
do 20 september Laakkwartier
do 11 oktober Rustenburg Oosthoek

 

do 5 juli Woonhotels

thema's bijzondere woonvormen en hoogbouwMet het woonhotel werd ingespeeld op het tekort aan dienstboden dat zich na 1900 aftekende in de deftige woonhuiscultuur. Dit nieuwe type luxe woongebouw met voorzieningen werd in het Benoordenhout geïntroduceerd. Een bewonersrestaurant, bier- en wijnkelder, bibliotheek, biljartkamer, logeerkamers, vuilstortkokers en een eigen taxiservice waren gangbare voorzieningen. 

meer info en inschrijven 


do 26 juli Marlot

thema's stedenbouwkundige regie en bouwkundig detaillerenIn 1640 kocht de Fransman David de Marlot een landgoed, grenzend aan de buitenplaats van prins Frederik Hendrik. In 1917 werd het buiten Marlot eigendom van de gemeente, waarna in 1923 werd besloten om 33 hectare van het gebied in erfpacht uit te geven voor villabebouwing voor de gegoede middenstand. De voorwaarde van het College was dat de architectonische kwaliteit een hoog niveau moest krijgen. In 1940 was de wijk grotendeels afgerond.

meer info en inschrijven

do 9 augustus Bloemen- en Vruchtenbuurt
thema's stedelijke regie en hoogbouwDe Bloemen- en Vruchtenbuurt zijn twee woonwijken aan weerszijden van de Laan van Meerdervoort die deel uitmaken van de westelijke stadsuitleg van 1918-1940. Het grootste deel van het gebied behoorde tot 1 januari 1923 bij de gemeente Loosduinen. In 1922 werd door de gemeente een ideeënprijsvraag uitgeschreven voor het te annexeren gebied. Bij de vaststelling van het daaruit voortkomende Plan West door de raad in 1927 was het grootste deel van de Bloemenbuurt al voltooid. Voor de bouw van de Vruchtenbuurt vormde het de onderlegger. Kenmerkend voor beide buurten is het tuindorpachtige karakter met lage bebouwing. Ten aanzien van eerdere uitbreidingen is het stratenpatroon verluchtigd met pleintjes en plantsoenen.
meer info en inschrijven

 

do 20 september 2018 Laakkwartier

thema's stedenbouwkundige regie en hoogbouw De woonwijk Laakkwartier is gebouwd op voormalig Rijswijks grondgebied. Het werd bij Den Haag gevoegd na annexatie van het terrein tussen de Laakkade en de Broeksloot. Hoewel Berlage in het Algemeen Uitbreidingsplan van 1908 voor het terrein al woonbebouwing had voorgesteld, startte de straataanleg en bebouwing van het eerste deel pas in 1925. De Molenwijk tussen de Rijswijkseweg en de Trekvliet was toen bijna tienjaar voltooid. Ook de andere zijde van de Rijswijkseweg was bebouwd. Rond 1940 was de woonwijk grotendeels afgerond, waarmee de gemeentegrens met Rijswijk was bereikt. Het zwaartepunt van de bouwproductie lag in de eerste periode van de jaren dertig.
meer info en inschrijven

 

do 11 oktober Rustenburg-Oostbroek

thema's stedelijke regie en behoud cultureel erfgoedDe woonwijk Rustenburg-Oostbroek werd grotendeels gebouwd tussen 1924 en 1940. Tot die tijd vormde de De la Reykade de zuidwestelijke begrenzing van de stad. Met de aanleg van de wijk werd de sloot langs de kade gedempt en het profiel verbreed. De naam van beide wijkdelen aan weerszijden van de as Escamplaan-Dierenselaan voert terug op twee uit de zeventiende eeuw daterende boerderijen, in een aan Loosduinen grenzend gebied dat na 1800 steeds meer in gebruik kwam voor akkerbouw en veeteelt. De zuidwestelijke begrenzing vormt het Laakkanaal, dat vanaf 1924 werd gegraven als verbinding tussen de Loosduinsevaart en de Laakhavens.

meer info en inschrijven

 

boek
Het gelijknamige boek 100 jaar Nieuwe Haagse school is tijdens de excursies te koop en kan ook worden gesigneerd door auteur Marcel Teunissen.
uitgever nai010
prijs
€30

 

expo

In het atrium van het Haagse Stadhuis is de tentoonstelling 100 jaar Nieuwe Haagse School nog te zien tot en met vrijdag 22 juni 2018.

Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl