Ontvang onze nieuwsbrief:
Seminar

Seminar “Goedkoper van werken naar wonen

woensdag 05 april 2006 / 14:00 - 16:00
Amsterdam RAI (zaal N), Europaplein 24, 1078 GZ Amsterdam > bekijk op de innovatiekaart
Gratis voor aangeslotenen, studenten, pers en niet-aangeslotenen
Organisatie: Harm Boomsma

Presentatie van de door Booosting uitgevoerde kennispositiestudie over renovatie- en transformatietechnologie, ten tijde van de BouwRai.


Seminar “Goedkoper van werken naar wonen”

Op 1 juni 2005 is Booosting, platform voor koplopers in bouwinnovatie, met financiële steun van SenterNovem, Alcoa Architectuursytemen, BPB Nederland/Isover en TNO Bouw en Ondergrond gestart met de kennispositiestudie renovatie- en transformatie-technologie. De renovatiemarkt is een markt van grote omvang die in aantallen de geplande nieuwbouw ruim overtreft. Booosting bekijkt welke technologieën kansrijk zijn én de moeite waard om als bouwondernemer in te investeren.

Als doel heeft het project het overdragen van kennis op het gebied van renoveren c.q. transformeren. In het kader van dit project heeft Booosting een aantal ideeën nader uitgewerkt, waar wij u graag de resultaten van willen laten zien.

 

 

Allereerst hierbij een toelichting op de gevolgde stappen.


De startfase: welk marktsegment biedt de meeste kansen?
In november en december 2005 zijn drie combinaties van kansrijke markt-product-combinaties verder uitgewerkt. Door middel van deskresearch en interviews zijn de knelpunten en oplossingen geïnventariseerd. De drie uitwerkingen zijn op basis van criteria uit de markt gewogen en in het projectteam beoordeeld. De korte en lange termijn transformaties van kantoren naar woningen is als segment voor verdere uitwerking gekozen.


Korte en lange termijn transformaties van kantoren; van werken naar wonen
De grote leegstand van kantoren biedt kansen voor het vergroten van de woningvoorraad. Het veranderen van de werkfunctie naar een woonfunctie vraagt om een aantal ingrepen in de indeling en uitvoering van het inbouwpakket van het pand. Hoewel de wettelijke eisen van korte en lange termijn transformaties verschillen, wordt vaak een beroep gedaan op innovatieve ontwikkelingen op het gebied van brandveiligheid, de snelle inzet van goedkope scheidingswanden en uitbreiding van de natte groepen.


Wat zijn onze voornemens?
Op basis van de geïnventariseerde knelpunten worden voor een bestaand project oplossingen/ oplossingsrichtingen ontwikkeld. Ontwikkelen doe je niet achter de tekentafel, maar in een live situatie. Bij voorkeur niet op een A1-locatie, maar in een ‘probleempand’. Een uitdagende opgave, representatief voor dit segment om met geïnteresseerden te brainstormen over mogelijke (deel)oplossingen. Oplossingen voor brandveiligheid, ventilatie, een passend inbouwpakket en nieuwe verkeersruimtes die de nieuwe bewoners aanspreken. Goedkoop, duurzaam, snel en rendabel. Ook financiële aspecten van het transformeren zullen hierin worden meegenomen, zodat haalbaarheid en toepasbaarheid aangetoond kunnen worden.


Met wie willen wij dat uitvoeren?
Booosting is een platform voor koplopers in de bouw. Koplopers op het gebied van materialen, systemen en het aandragen van oplossingen met goede ideeën en durf. Het uitgangspunt is dat je ontwikkelen vooral samen doet. Samen met partijen (uit al-le geledingen van de bouw) die belang hebben bij of belangstelling voor het verande-ren van onrendabele kantoren in nieuwe woonruimte. Bij deze groep horen natuurlijk ook diegenen die panden in portefeuille hebben; gemeenten en projectontwikkelaars ontbreken bij voorkeur dan ook niet.


Wat kunt u vandaag van ons verwachten?
1. Presentatie van de studieresultaten.
2. Discussie van een deskundig panel met u over de resultaten en het be-reiken van meer kantoortransformaties. Dagvoorzitter: oud staatssecreta-ris van VROM Dick Tommel
3. Partijen met visie en durf bij elkaar brengen om een vervolg aan de stu-die te geven met daadwérkelijke realisatie van een kantoortransformatie.

 

Programma

13:30 ontvangst
14:00 opening door Harm Boomsma - voorz. Van Booosting
14:05 voorstellen panel door dagvoorzitter Dick Tommel
14:15 bevindingen onderzoek door Harm Boomsma
14:25 discussie panel o.l.v. Dick Tommel
14:45 toepassing 50% sneller & goedkoper

door Huibert Spoorenberg en Maria den Boon
15:00 discussie o.l.v. Dick Tommel
15:45 aanleiding voor project, samenwerking etc
16:00 afronding & Booozing
17:00 eind

Booosting heeft de ambitie. Durft u met ons die uitdaging aan?
U als eigenaar, beheerder, ontwikkelaar óf adviseur met affiniteit met dit onderwerp bent van harte welkom om actief deel te nemen!

Casestudie: Verrijn Stuarthuis Rijswijk
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl