Ontvang onze nieuwsbrief:

Verslag discussie-avond Speerpunt Bouw

Mick Eekhout - formateur Speerpunt Bouw

13 november 2007: Mick Eekhout initieerde - als formateur van het Speerpunt Bouw - op 26 september jl. voor de Booosting aangeslotenen de discussieavond over de toekomst van het Nederlands bouwonderzoek: Speerpunt Bouw, concentratiepunt Nederlands bouwonderzoek.


Verslag discussie-avond Speerpunt Bouw

Doel discussie-avond
De avond heeft als thema ‘de toekomst van het Nederlands Bouwonderzoek’. Wat kan Booosting betekenen in het kader van de verheldering van de samenwerking tussen het TU onderzoek en het MKB/de bouwindustrie?

Ter voorbereiding op de avond zijn zowel een elektronische versie van de Formatiestart brochure Speerpunt Bouw verzonden als een paperversie ter tafel uitgedeeld. 

 

Van 20:00 - 21:00u vond de lezing plaats over Speerpunt Bouw door formateur Mick Eekhout. Vervolgens werd tijdens de discussie, van 21:00 - 22.00u over Eekhouts 'Speerpunt Bouw' van de Booosting aangeslotenen Booostingrepliek verwacht; kritisch met een vernieuwende en opbouwende kijk en vanuit een gezamenlijk streven naar het zo snel en doelmatig mogelijk verbeteren van de bouwpraktijk.

Vragen die voorafgaand aan de discussie zijn gesteld:
• Waar moet het geld voor Speerpunt Bouw vandaan komen?
50% 1e geldstroom - overheid en 50% 3e geldstroom - bedrijfsleven.

Combinaties over enkele jaren, terwijl de verhouding nu 80/20% is. Maakt voor de insteek nogal wat uit.

• Relatie en verhouding met alle andere (onderzoeks- en kennisinstituten) CUR, TNO, SBR, SEV, SHR. 
• Waarom niet starten met een Onderzoeksportal Bouw - kennis en onderzoek bij de 3TU's?
Dat goed inventariseren, zowel lopend onderzoek, als gerealiseerd. En vooral ook vindbaar. En actueel houden. Inclusief alle afstudeeronderzoeken? (Direct te downloaden). Oftewel start met een 3TU Bouw-kenniskaart. Mogelijk zelfs uitbreiden met alle onderzoeken/kennis buiten de TU's op het gebied Bouw.
• TU kennistransfer points-spinoffs. Technostarters die vanuit nieuwe kennis direct de markt ingaan. Voorbeelden: Tentech, CLC. Dit zijn de beste TU kennisambassadeurs. Zorg dat die aan de TU verbonden blijven.
• Vervolgens ontstaan er vanzelf aanvullende vragen bij bedrijven. Als ze weten wat er is. Als ze het gevoel hebben dat de TU's toegankelijk zijn. Durven ze met nieuwe vragen te komen (als tijd, planning, geheimhouding en geld gewaarborgd zijn).


Opmerkingen uit de zaal naar aanleiding van de lezing:
• Aanbod en vraag wisselen elkaar af. Er wordt verwezen naar het schema van de 6 ringen van fundamenteel naar ontwerpen. Links krijgt nooit geld van rechts. Een kanteling van horizontale naar verticale organisatie, lost dat het probleem op?
• Valorisatie: vraagt eigenlijk rust, lange termijn gerichtheid, vertrouwen, kennis laten nemen van elkaar.
• Het verhaal van Mick Eekhout is een constatering. Wens is dat iedereen met iedereen in gesprek komt. Het gaat om het ‘werkelijk kennis nemen’ van elkaar en samenwerkingsverbanden opzetten. Dit in werkelijkheid te brengen.
• Ideeën ontstaan door kruisbestuivingen. Is dit een goede werkwijze naar valorisatie?
• Tien jaar geleden was er geen onderzoek, nu al veel meer onderzoek en in het nieuwe programma wordt het nog beter! Dus de ontwikkelingen gaan snel, erg snel. Nu hebben we een 3TU-verband. Ziet de buitenwereld dat ook?
• Kennis is moeilijk te vinden. Het bedrijfsleven ziet de TU wel staan maar de ingang is niet te vinden. Zie onderzoeksportal 3TU hierboven.
• Het ene bedrijf zal makkelijker met PhD’s om kunnen gaan dan andere bedrijven vanwege specifieke onderzoeksvraag en de geschiktheid van de begeleiders in de bedrijven. Dit is mede bepalend voor de acceptatie van een onderzoeksbegeleiding ofwel op de universiteit ofwel in het bedrijfsleven. En dus van de sponsoring.
• Kennis zou ook via de branche-organisatie verspreid kunnen worden.
• Samenwerking lukt alleen als er evenwicht in de wederzijdse belangen is.
• BNA organisaties zijn de binnenkomers om onderzoek in het buitenland te stimuleren.
• Hoe verhoudt Speerpunt Bouw zich tot de CUR, SBR? Als koepel over alle onderzoek, een paraplu met iedereen er in. Met vragen als wat doen zij en wat willen zij wat wij doen.
• Voorstel tot creëren van een marktplaats (vraag naar specifiek onderzoek, aanbod van ervaring, onderzoeksprojecten en ambities en competenties). De industrie kan zich daar ook melden. Vraag en aanbod van twee kanten te benaderen.
• Nadeel is de vertragingsfactor in het universitair onderzoek, beter is derhalve ondersteuning in groepsvorming (consortia), met een ‘algemene pool’ over dit of dat onderwerp. Verwezen wordt naar de huiskamergesprekken van Jos Lichtenberg, per onderwerp geclusterd.
• Gevraagd wordt kennis te nemen van de onderwerpen op bladzijde 14 van het boekje. Sluiten deze onderwerpen aan bij Booosting?
• Hoe om te gaan met langdurig onderzoek en de daarbij behorende financiering? Punt is te zorgen voor frequente tussentijdse resultaten, maar dit is weer moeilijk met (eigenzinnige) promovendi die vier tot vijf jaar langlopend onderzoek doen.
• De bouw heeft een korte termijn visie (één jaar is al lang). Lange termijn? CO2 uitstoot? Dit is een onderwerp wat zich over 10 jaar of langer uitstrekt. Daar zouden de kleine bedrijven zich op aan kunnen sluiten, met ‘deel-aandelen’ en korte termijn doelen (De VOC gedachte van collectieve deelname).
• Is Booosting geïnteresseerd in onderzoek? Ja. Het zou waardevol zijn als Booosting meer op de hoogte zou zijn van het onderzoek op de universiteiten. Dat heeft een meerwaarde voor bedrijven. Hoe dit vorm te geven? Met TNO is een dergelijke relatie al opgebouwd en is een ingang gevonden. Zie Onderzoeksportal hiervoor. De projectenboeken van BT gaan rond de tafel als voorbeeld.
• De producenten zijn geïnteresseerd in de technologie; daar vindt de innovatie plaats. Hoe hoger op de ladder van de beslissingshierarchie in de bouw, hoe minder belangrijk dit wordt gevonden.
• Goed zou zijn te proberen ook om de politiek te sturen via speerpunt bouw, dat raakt de opdrachtgevers, en dan komt het goed terecht bij de onderste lagen. Dus een verplichting van bovenaf geeft een bezieling van onderaf. Top-down. We moeten nastreven om een lange termijn sturing te geven op het goede niveau.
• Opdrachtgevers zijn echter niet vertegenwoordigd bij Booosting. Maar laten we eerst het bewustzijn proberen te kweken dat we er met z’n allen zijn, dan te zoeken naar medewerking, daarna te zoeken naar mede financiering.
• Als we kunnen aantonen dat het kan, onderzoek aan de basis, dan daar de sturing van bovenaf op in te steken.
• Daarbij gaat het natuurlijk ook om de export, om Nederlandse producten naar het buitenland. Nederland is heel klein, heeft een heel groot ‘buitenland’ om naar te exporteren. We moeten Europees denken.
• Waar willen we ons voor gereed maken over 10 - 20 jaar? Eerst de richting zien te bepalen, daaronder de concrete vragen formuleren.
• Hoe zit het met het plaatsen van afstudeerders op een bedrijf? Wat is wenselijk, een half jaar, een jaar? Het wordt vanuit diverse faculteiten (I.O.) gedaan, maar niet vanuit Bouwkunde.
• Zijn er voldoende mensen vanuit de 3TU’s die onderzoek willen en kunnen doen bij bedrijven specifiek op het gebied van de directe productontwikkeling, hetgeen de belangstelling van de industrie zal zijn. Als het gaat om Contract research heeft TNO veel meer ervaring. Wellicht met post-doc’s?
• Aanvullende vraag is of bedrijven de capaciteiten hebben om begeleiding te geven. Nee. Eigenlijk niet. Beter is het om ‘de jas binnenste buiten aan te doen’ (dus onderzoek te laten plaatsvinden bij de bedrijven met de begeleiding vanuit de universiteit?). De keuze is nu al snel voor een HBO student, aangezien deze praktischer geschoold en gehoorzaam is.

• Doel is te komen tot een beperkt aantal thema’s. Welke zijn dat? Genoemd worden: CO2 neutraal bouwen, Bouw- en sloopafval, Schaarse ruimte; alternatieve oplossingen, Nieuwe en bestaande voorraad, Energie, Renovatie,  Vergrijzing en de effecten i.s.m. techniek, interieur, gedragswetenschappen: domotica/comfort, afnemende arbeidscapaciteit.

• Branche-organisaties hebben middelen en zijn wel degelijk geïnteresseerd. Maar de grote spelers per branche benaderen is ook ok.
• TU doet bespiegelingen en is daarom interessant. TU gaat om het lange termijn denken, maar ook om het realiseren en om de beschouwing welke consequenties op de korte termijn. De tijd nemen om er over na te denken.
• Vraag is of er onderwerpen zijn die we in consortiumverband kunnen uitzetten en dit kunnen verkopen aan het buitenland. Hoe onderzoek en energie ten eigen nutte maken?
• Een onderwerp zou zijn: hoe digitaal (op afstand) werken we over 15 jaar? Daar wordt niet over nagedacht want de bouwindustrie heeft een scope van 1 jaar en geen, of nauwelijks, toekomstgerichte visie! En de kennis ontbreekt. Daar zou je dus heel goed 3 tot 4 studenten op kunnen zetten: Domotica voor jonge werkende mensen en hun toekomst over 15 jaar.
• Samenwerking op afstand?
• En: Wat is de Nederlandse kracht? Waar zijn we goed in? Bijvoorbeeld de Delta gebieden. Prachtige technologieën om te exploiteren en ons te laten gebruiken om te testen.
• Hoe krijg je nog voldoende ambachtskrachten? Nederland is een computerland aan het worden. Metselen? Spijkeren? Wie kan dat nog? Er is een tekort aan bouwplaatspersoneel. Hoe lossen we dat op? Materiaal prefabriceren en minimaal arbeid op de bouwplaats presteren.
• Speerpunt Bouw in relatie tot Booosting: Kan Boosting zelf participeren? Nee. Het gaat om het ontsluiten van de beschikbare kennis. Dat is wel een rol voor Booosting. TU te koppelen aan Booosting, want Booosting is niet commercieel en heeft vervolgens wel kennis en vooral relaties. Booosting als MKB portal (let op geldstroom vanuit Synthens).
• Booosting ten dienste van bedrijven die op termijn van 20 jaar denken.
• Speerpunt Bouw maakt het makkelijker te tenderen naar Europees geld. De TU Bouw heeft nog nooit in een kaderprogramma gezeten. Belangrijk is aldus de clustering, eerst in Nederland en daarna het buitenland erbij te zoeken. Met Booosting erbij als correspondentie cirkel!

Atto Harsta

voorzitter Booosting

Paula van den Bergh

Secretaris Speerpunt Bouw

 

aankondiging van deze activiteit

 

Dit initiatief van Mick Eekhout is voortgezet onder de naam 3TU en later 4TU.

Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl